Akwaba Ndandinimamele

Mlesi kubalukile ukukwazisa ukuba le mibongo uza kuyifunda isekelwe kubomi obundingqongileyo neemeko ezichaphazela mna ngqo ebomini. Le ncwadi isondele kakhulu entliziyweni yam, ikuthatha ikubeke kwimpilo yam neyabo basondeleyo kum. Ndikhe ndanazo iimpazamo eziliqela ekukhuleni nangoku sele ndimdala; le ncwadi ke ichankcatha kanye kwezo meko injongo ikukufundisa nokuba inike ithemba. Ezo meko zibangele ukuvela kwesihloko sale ncwadi esithi akwaba ndandinimamele kuba kaloku iimeko ezichatshazelwa yile mibongo iqulathwe apha ziyakubangela ukufa okanye ukuphelelwa lithemba kwabaninzi. Uakwaba ndandinimamele ngumbongo okwalapha encwadini kwaye uza kuzivela ngokwakho ukuba ungantoni na. Le ncwadi inikezela ithemba kwabo sele beqalisa ukuphelelwa lilo nokuba sazi ukuba AKULAHLWA MBELEKO NGAKUFELWA!

Category:

About the author

Anele Ramabele
UUAnele Ramabele uzalelwe eGreenbushes kwisithili saseMduluswa. Uzalwe ebutsheni beminyaka yoo1980 ezalwa nguMamKoena intombi yakwaMapetu noyise uDlamini umfo wakwaRamabele (ongasekhoyo). Uzalwa nabantakwabo abahlanu noodade wabo abasixhenxe…
See More

“OkaRamabele akafikanga ugalelw’ ityiwa gxebe ugalelekile bathandi boluncwadi lwesiXhosa. Le mibongo yeli Zizi ifuna undikho ndiyakuxelela. Ubhalela ukuba xa ufunda ukwazi ukuhlafuna umthamo okulingeneyo kude kubekho nombeko. Into endingayitsho kukuba ayibekeki phantsi lula nantsika. Uzijule ijacu esebenzisa iinkumbulo, isakhono nosiba – Ilizwi likaMadoda Ndlakuse umbhali waseGqeberha.”