Chuu Ngcembe Ngemibongo

Amaxesha amaninzi xa kubonwa umntu ozihambela indlela yakhe ethe chuu iba ngathi kukho ndawo ashiyeka kuyo. Iba ngathi olu hlobo ahamba ngalo luyamcothisa ezintweni de ibe ngathi uthatha kade. Abanye wofika bemsizela bemvela bemcingela nokumcingela bethu. Ukuba ungafumana nje inyhweba yokuba ubone intunja yoko kusengqondweni nasentliziyweni yakhe ungothuka ufe isiqaqa.
Ethe chuu nje uxakathe nto wena.
Ethe chuu nje ukude ngengqiqo.
Ethe chuu nje akathanga chuu ncam.
Indaba yotyelo ayikholi, yonwabele mfundi nayo le incwadi yemibongo kaZizi.
“UZizi uzithele chuu ngcembe okomkhuhlane wexhego ungxamel’ ukundixaka kunjalo nje kuba usuke wagwev’ eXerha kolu bhalondini lweencwadi. Sithi sisajonge imibongo abe esiphakela amabalana. Nqikani ke babhem nive iBhayinari ukuba lisiphakele ntoni na kulo vimba walo uphuphuma bubomi.”
(ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).

Categories: ,

About the author

Madoda Ndlakuse
UMadoda Ndlakuse uzalelwe kwilokishi yaseMdantsane ebutsheni beminyaka yoo1980. Ukhulele eBhayi kwilokishi yaseZwide naseNew Brighton njengokuba ngoku engumhlali waseMotherwell. NguNobalisa,umququzeleli wamaphulo okufundisa,umongi wolwimi lwenkobe nombhali osele…
See More