Iingcinga Zendoda

Le ncwadi yemibongo, ‘Iingcinga zeNdoda’ ichankcatha kwizinto ezisondeleyo kum ezimbanjeni. Ndingabalula kuzo uthando, ukungathandwa, inkathalo, umonde, ulwazelelelo, uxinzelelo, inkxalabo ngemeko-bume umntu azibhaqa ekuyo eyedwa erhangqwe lusapho lwakhe okanye lwakowabo nezinye ke bethu izinto esidibana nazo ebomini. Kukho ukukhula nokuxhokonxwa bubomi uthi usathi uyaphefumla suke kuthi gqi ubhubhane weCovid-19. Tsi! Bafondini izinto zomhlaba! Masifundeni nantsi imibongo ke nto zakuthi sitye sibhukuxe. Inkxaso yenu inene ixatyisiwe kakhulu eMdantsane kwikomkhulu lamanqindi.
“Imibongo ephuphuma ubom enikeza ithemba kwabo bantliziyo zidabukileyo, zikrunekileyo nezidakumbileyo. Funda uzivele mfundi, inene awuyi kukhohlwa uza kukholwa, indaba yotyelo ayikholi” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).

Categories: ,

About the author

Madoda Ndlakuse
UMadoda Ndlakuse uzalelwe kwilokishi yaseMdantsane ebutsheni beminyaka yoo1980. Ukhulele eBhayi kwilokishi yaseZwide naseNew Brighton njengokuba ngoku engumhlali waseMotherwell. NguNobalisa,umququzeleli wamaphulo okufundisa,umongi wolwimi lwenkobe nombhali osele…
See More