Isibane Kwintsunguze

Imibongo engamashumi amathathu ekule ncwadi iza kulilisa, incumise iphinde ifundise komdala nomncinane. Oyifundayo uza kuzibona ephila kwilizwe lombhali ngethuba ebebhala le mibongo ngalo. Yanga ngokuyifunda kwakho ungathunakala, ngaxeshanye ube unyangeka izilonda zomphefumlo. Nasi ke isibane kwintsunguzi okuyo. Khanyisa sona uzinyange, kutsho kudede ubumnyama kuvele ukukhanya!
“USimmy yimbongi, uSimmy yimboni kuba ngumfo ovuthelwe ngaphakathi okwendlazi; umf’ oqulungen’ okwerhamba. Whena! Wabulaw’ apho. Ude wayophula nkabi, kwakukudala kakade ndisithi ‘buya ekamereni kwa-Avbob Poetry uze kumakhwenkwe amakhulu’. Phantse yonke le mibongo iyimvula-mehlo, sisikhalo, kukophela ngaphakathi kwembongi ze kuphile omameleyo xa imbongi iziphalaza. Injalo ke inkokeli, kufa mnye kuphile baninzi. Mandingawafinci kuba kakade isigananda sifincwa ngamagqala. Nqikani nizivele, selani nibhukuxe, yeyenu le mvaba” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).

Categories: ,

About the author

Simmy Freddie
USimphiwe Mbutuma Freddie usebenza njengentatheli noMhleli osezantsi (Copy Sub-Editor) kwiphephandaba lesiXhosa, I’solezwe lesiXhosa. Leli phephandaba ke elibangele ukuba ahlale ecinga ngeendlela anokuzisebenzisa ukugqamisa nokukhulisa ulwimi…
See More