Ithunga Lengqiqo

“Imibongo elapha isukela ngexesha iimbongi namachule ethu ebon’ ilanga. Ungacingi ukuba kuphelele apho unani na kakade? Mfondini kutyhutyhwatyhutyhwa amaqhina neenduli ngobomi isakhono sisonke nantsika. Xa ndikuhlebela wena mlesi ndingathi lungisa intliziyo uyenze yomelele kunjalonje ngokuba kaloku iza kuxhumaxhuma uxakane nayo hayi nje kancinci. Ababhali basixeko saseGqeberha bekhatshwa ngomnye osuka eQhagqiwa babhoke isicuku bafun’ intw’ ibilapha. Ndizama ukuthi akufihlwa makhuba kulinywa kule incwadi. Inyaniso ikhutshwa ngobunjalo bayo. Ukuba isilonda sakho siyathunakala xa ulesa ikhona imibongo engumathunga kwalapha. Babhali baseBhayi ndinothulel’ umnqwazi inene. Chophani nithi nqwadalala niyonwabele. Ndiqinisekile ukuba nakumathala eencwadi le incwadi iya kubanencasa yevatala. Le ncwadi inene ikwelinye inqanaba.” (Ilizwi likaMadoda Ndlakuse – umhleli nombhali waseBhayi)
“Iimbongi ezineliso nomqaphela kwimiba edla umzi kaXhosa. Inene ababongi bayagqabhuza, whena! Wabulaw’ apho!” (Ilizwi likaMzoli Mavimbela – umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi)

Categories: ,

About the author

Madoda Ndlakuse
UMadoda Ndlakuse uzalelwe kwilokishi yaseMdantsane ebutsheni beminyaka yoo1980. Ukhulele eBhayi kwilokishi yaseZwide naseNew Brighton njengokuba ngoku engumhlali waseMotherwell. NguNobalisa,umququzeleli wamaphulo okufundisa,umongi wolwimi lwenkobe nombhali osele…
See More