Ndiyaqal’ Ukuyibona Le

Le yincwadi yamabalana amafutshane neye yachaphazela kanobom imiba enobuzaza phakathi koluntu. Umbhali ukhupha imbilini yakhe engagogotyanga lutho ngezinto eziliqela esithi sityhubele kuzo kwiindawo esihlala kuzo. Bali ngalinye liyakholeleka, lidlwengula umxhelo likwadlikidla nesimo sengqondo esimele sibe naso kwizinto ezisingqongileyo nesizibona qho. Umbhali ukholelwa ekubeni la mabali anako ukukhulisa iingqondi ezithe qwa kwaneencoko ezakhayo eluntwini.
“Ewe izinto azifani nyhani Zizi kwaye nam ndivuleke amehlo njengontlalontle, kunjalonje ndiyifince nzima iediting yale ncwadi ngoba bendimana ndisima ndibe nomsindo nokuchukumiseka kwezinye iindawo. Mandicaphule ibali lokuqala – kulusizi ukufumanisa ukuba amanina athile, hayi onke, ayabankula abayeni bawo abababona njengamabunga, emva kokubakhukhuza ubutyebi neemali zabo. Isiphelo sikaNgwadluma sokugajuzwa ngumnk’ akhe, de awe qikili phantsi abhubhe abantu bejongile ngenxa yoxinizelelo lwengqondo sindichukumise kakhulu Zizi. Akwaba ke la mabali amnandi kangaka, nayimvulamehlo yokuba ‘ezi zimanga sizenzayo siluluntu masiziyeke’ angaselwa iso sithi ngokuba kaloku, ‘zigqitywa kuhlwile zibonwe liwuhlabile’. Tshotsh’ ubekho sekaMila noOnez.” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).

Categories: ,

About the author

Madoda Ndlakuse
UMadoda Ndlakuse uzalelwe kwilokishi yaseMdantsane ebutsheni beminyaka yoo1980. Ukhulele eBhayi kwilokishi yaseZwide naseNew Brighton njengokuba ngoku engumhlali waseMotherwell. NguNobalisa,umququzeleli wamaphulo okufundisa,umongi wolwimi lwenkobe nombhali osele…
See More