Ndiza Kutshat’ Ubeyonce

Le ngqokelela yamabalana amafutshane iphicotha imibandela yokuhlala embaxa nexananazileyo. Imalunga nezigqibo ezithatyathwayo neziphumo zazo. Igubhulula izinto ekungafane kuthethwe ngazo. Injongo yombhali ngokwenza oko ‘kugubhulula’ kukwakha, ukulumkisa nokukhulisa ukuba ziingqondi kwethu bafundi beencwadi. Yifunde kunjalo nje soze uzisole.
“Liphinde labuya iZiz’ elimnyama neenkomo zalo, gxebe iincwadi zalo, kaloku akufuywanga eGqeberha, gxebe eKariyerha. Hahaha! Ndiyakudlalisa Dlamini mbhem eeh, awudlaliswa na wena uyimali? Okwam kuncinci kukuthi nje nam ndizitshatele uBeyonce wam ngamava endiwafunde kumabalana athi, “UNOMAKHENYA” nelithi, “NGUMNTU WAPHI LO?” nawe khawuzikhangelele owakho uBeyonce kolu cwambu lwamabalana amade kodwa angengomdintsi wendinisa etsho ngomsina-ndozele ekwenza ulibale isiqalo nesiphelo sebali. Hamb’ uhambe Zizi ungabi sabhek’ emva mbhem.” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).

Categories: ,

About the author

Madoda Ndlakuse
UMadoda Ndlakuse uzalelwe kwilokishi yaseMdantsane ebutsheni beminyaka yoo1980. Ukhulele eBhayi kwilokishi yaseZwide naseNew Brighton njengokuba ngoku engumhlali waseMotherwell. NguNobalisa,umququzeleli wamaphulo okufundisa,umongi wolwimi lwenkobe nombhali osele…
See More