Umthubi

Le ncwadi yeyemibongo yesiXhosa. Yincwadi yam yesibini enjongo zayo zikukuqhubeka ndidlala indima yokuphucula, ukufundisa, ukulondoloza, kwaye nokonga ulwimi lwethu. Ndinelizwi elincinci elihleli lindikhumbuza ukuba mandidlale indima yam ekuphuculeni ilizwe lethu ukuze abantwana bethu nesizukulwana sethu sibe nako ukuphila ubomi obububo. Ndihlaba ikhwelo ndikhuthaza nabani na oneendlebe ukuba adlale indima yakhe ukuze ashiye umzila nomqela othe qabavu ukubonakala nokucaca oku. Yeyele ke mawethu khaniyonyule nakweli tyeli.

Categories: ,

About the author

Faith Mtyida-Ngandi
IUgama lam ndinguFaith Buyiswa Mtyida-Ngandi. Ndizalelwe kwidolophu yaseMthatha. Ndisuka kwilali yaseSigubudwini ephantsi kwidolophu uMthatha. Amabanga am emfundo ephantsi ndiwenzele eSigubudwini J.S.S., ndafunda naseLittle Flower J.S.S.,…
See More

“Uphinde wabuya usis’ Fei nemibongo yakhe enjongo yayo ikukuvuselela izazela zokuba sizingce kwaye sizigase ngobuzwe bethu nobuAfrika. Mxhaseni ke babhem nakweli tyeli ungowenu.” (Ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).