Ulwimi Lwam, Igolide Yam

Ulwimi Iwam igolide yam yingqokelela yemibongo eveza indlela umbhali aziv ngayo ngemeko ekuyiyo elizweni. Kuchatshazelwa iinkalo ezahlukeneyo zobomi. Umbhali uhlomla aveze izimvo zakhe ngamava akhe nezinto adlule kuzo ebomini.
Kwezinye zazo singabalula ezothando, ezopolitiko, imo yolwimi isiXhosa eMzantsi
Afrika njalonjalo. Yinqike ke mfundi uzivele le golide yolwimi Iombhali.
“Imibongo ehlaba umxhelo etsho kuthambe neengqaqambo zomphefumlo. Ubukhulu becala ivuselela ukuxotyiswa kwesiNtu nesiXhosa ngamaXhosa. Tshotsh’ ubekhono somaqhulo wethu mbhem ngokuthi uPhembe le ntlantsi icimayo kufundo nothondo lweencwadi zesiXhosa.” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).

Category:

About the author

Tsepiso Sathie Nzayo
UTsepiso Sathie Nzayo litshantliziyo lolwimi isiXhosa, umbhali wemibongo namabali amafutshane, iqhula leqonga kunye nembaleki. Wazalelwa eBhayi, esele ibizwa ngokuba yiGqeberha ngoku, kodwa bafudukela eMakhanda, kodwa…
See More