Umkhumezelo Umqulu 2

Bathandi boncwadi ndithi kuni yonwabelani lo mqulu, endiqinisekayo ukuba uza neenguqu kuncwadi lwesiXhosa. Izimvo endizivakalise apha nezinto endizibhale apha maziphikiswe ngulowo ukwaziyo, aze lowo uvumelana nazo avumelane nazo. Uza kukhumbula ukuba kaloku namphi na umntwana uye anxibe izihlangu ezingalinganiyo okanye azigqwethe naye elinganisa ngamanye amaxesha. Umbone unkabi elinganisa utata wakhe xa ehamba naxa ethetha ufike umfo omkhulu ezikhotha nemifinya le yembala, okanye ufike umfo ehamba ezibhenca efake nezandla ezipokothweni ukuba unconyiwe ukuba unxibe kakuhle. Nalapha ke kule ncwadi usengafumana izinto ekumnandi ukuzamkela nezikuchaphazelayo, kodwa ke ngamanye amaxesha ndingaqondanga ndisenokukudanisa njengomfundi.

Yonwabela ke ukufunda izishwankathelo, iinkcaza ezinabileyo, imibuzo nophando, kanti neeprojekthi zomfundi. Ukuba ngaba ootitshala banqwenela inkcazelo engakumbi kunale inikiweyo kulo mqulu, bangabhalela kwi-email echazwe kwiphepha lale ncwadi. Kwanga ungawonwabela lo mqulu wesibini mlesi kwemithathu yosiba lwam.

Categories: ,

About the author

Bafana Charles Peter
Yonwabela ke ukufunda izishwankathelo, iinkcaza ezinabileyo, imibuzo nophando, kanti neeprojekthi zomfundi. Ukuba ngaba ootitshala banqwenela inkcazelo engakumbi kunale inikiweyo kulo mqulu, bangabhalela kwi-email echazwe kwiphepha…
See More