Umkhumezelo – Umqulu 3

Nanko ke mfundi wesihobe umqulu wokugqibela kule ncwadi ithi, “Umkhumezelo.” Apha ufunde imibongo eyahlukahlukeneyo. Kweminye ndiyaqiniseka uzakhele umfanekiso-ngqondweni wezinto ezininzi. Lo mqulu ke ungene nzulu kwiimeko zokuphila ekuhlaleni ngokubanzi. Eminye imiba kungenzeka ukuba iyakrwempa kodwa ke into emasiyivuyele kukuba ivelele iinkalo eziliqela esizaziyo ukuba zidinga ingqalelo emandla. Ndiyayazi ke mfundi ukuba mna ndodwa andinakufikelela zonke iinkalo obunga unganqwenela ukuba ndizifikelele.

Baninzi ababhali endikhuthaza ukuba ufunde iincwadi zabo zesihobe ingakumbi abalemihla abo sele belupapashile uNcwadi lwabo. Injongo yethu inye kuNcwadi lwethu asikhuphisani kodwa sisebenza kunye ukuze kuzuze wena. Akwaba ungasixhasa singaba babhali sisebenza nzima ukufundisa wena silondoloza ulwimi lwethu.

Categories: ,

About the author

Bafana Charles Peter
Yonwabela ke ukufunda izishwankathelo, iinkcaza ezinabileyo, imibuzo nophando, kanti neeprojekthi zomfundi. Ukuba ngaba ootitshala banqwenela inkcazelo engakumbi kunale inikiweyo kulo mqulu, bangabhalela kwi-email echazwe kwiphepha…
See More