Ndisindiswe Sisihobe

Ndimncinci ndimngaka, endidlule kuzo zibubukhulu bungaphaya kweZulu. Ndingabalula ni na, ukuntlontwa, intakatho, umona, ukubangaphantsi kwimo yentlalo kunye nokuxhatshazwa. Kuzo zonke ezo mpi ndiphume ndiliqhawekazi ngokuncedwa sisihobe, ukuthetha nokuphikisana nobumnyama, uburhalarhume obuvame ukubasisiqhelo kwabamiqolo igoso. Kazi nisikhomba phi na xa nisithi masibuyel’ eMbo? Zingcamlele nawe ngokwakho kulo mbele womXhosakaz’ ongagxunyiswa nditsho nazizixhiliphoth’ eziqamele ngamaxhwele.

“Yonke imibongo yale mbongi inamandla kwaye iya kuchukumisa izazela iphilise nezizwe.”
(ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi)

Categories: ,

About the author

Siphosethu Phikelela
USiphosethu Phikelela wazalelwa eKnysna ngomnyaka ka1994. Uzalwa nguNomagrike Phikelela kwakunye noMbuleli Mbambisa. Wenze amabanga aphantsi eThembelitsha Primary School waze wenza aphezulu ePercy Mdala High. Uthe…
See More