Amazwembezwembe Obom

Abazali ababini uLuvuyo noNokwanda bakhulisa abantwana babo abathathu, uNgqiqo, uZumange noIviwe, bazame kangangoko ukuba bafunde, babenempilo engcono. UIviwe, uye waphuma ecaleni, ngenxa yeempembelelo yezihlobo zakhe. Uye wagaxeleka kwiziyobisi engaqondanga, nto leyo emenze wazibona sele butshintsha kakhulu ubom bakhe.

Ibe lusizi kakhulu imeko yakhe kuba uphile iinyanga ezinizi ehamba ngesitulo esinamavili, engakwazi nokuthetha kuba ilizwi lalingaphumi.
Ukugula kwakhe kuye kwayichaphazela lonke usapho lwakhe kuba naye umama wakhe uye waguliswa kukugula kwakhe. Latshona emini ilanga kusapho kuba bathe besajonge eyokugula kukaIviwe, kwagula nomama wabo. Wagula umama,wade wayibeka phantsi inqawa.

Category:

About the author

Ntombifikile Njokweni
UUNtombifikile Njokweni, inkaba yakhe iseMazizini kwilali yakwaLujiko, eNgqushwa.Wazalwa ngomhla wama-27 kuTshazimpuzi ngowe 1972. Ufunde amabanga akhe aphantsi kwaLujiko Primary School, waqhubeka waya eThembalabantu High School…
See More

Baye bancedwa ngugqirha oseThekwini oye wenza uqhaqho, wamfaka iintsimbi uIviwe,wakwazi ukuhamba. Emva kokufunda kabuhlungu kwiimpazamo zakhe uIviwe, uye wanayo loo mpilo ingcono. Uye wanayo sele engumntu oneentsimbi emqolo, eneziva ezibonakalayo nezingabonakaliyo zobom. Liphumile ilanga ekugqibeleni kuba ubumnyama iba yinto yexeshana.