Ibhekile

Le yincwadi equlethe imibongo elichiza lempiliso ebhalwe ligqala likamakad’ ebona. Yonke ibhalwe ngolwimi lwesiXhosa esilula nesisulungekileyo. Injongo yale ncwadi kukonga nokulondoloza ulwimi lwethu lweenkobe. Le mibongo ichaphazela imiba eyahluke kakhulu, uya kufumana imibongo ethetha ngendalo, ngeziganeko zobom, enye injongo yayo kukufundisa, ukonwabisa nokuhlaba ikhwelo ukuze isizwe sethu singalahleki ezandleni zethu. Eminye yale mibongo isondele kakhulu entliziyweni yam; mibongo leyo ifana nothi IZANDLA, UBIZO njalonjalo. Ekuqaleni komnyaka ka-2021 unyana wam u-Olwethu walimala kwingozi yemoto waphantse ukunqunyulwa isandla. Loo nto yandicingisa nzulu ngezandla, xa ndandimbona engakwazi ukwenza izinto ezininzi ebekade ezenza lula.

Categories: ,

About the author

Faith Mtyida-Ngandi
IUgama lam ndinguFaith Buyiswa Mtyida-Ngandi. Ndizalelwe kwidolophu yaseMthatha. Ndisuka kwilali yaseSigubudwini ephantsi kwidolophu uMthatha. Amabanga am emfundo ephantsi ndiwenzele eSigubudwini J.S.S., ndafunda naseLittle Flower J.S.S.,…
See More

“Imibongo ebonakalayo nevakalayo ukuba isekelezelwe kwiingontsi namageduka agudleke kuwo umbhali kula mahlandinyuke obu bomi bumajingiqhiwu. Esinjalo ke isibindi sokubalisa ndingasilinganisa nesikaxam, gxebe nesendlovu. Tyhini babhem kuthen’ ingathi ndiyalwimiza nje ngoku? Ndandikhe ndasibona phi isibindi esinjalo? Tli! Tli! Tli! amaMpondo ngolwimi! Ngazwinye ndingathi ayityebanga iteketeke, ewe ude wayophula usis’ Feyi, mxhaseni ngowenu. Walala! Wasala!” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosawaseSajonisi).