Izitshanguba Zentlalo

Izinto ezisingqongileyo ekuhlaleni inene aziyonto nje enokuthatyathwa lula. Ziliqela ke izinto ezisetyenziswa ngabantu ukuze banyange ezi zitshanguba zingakhethe mntu nasiduko nakufuma kwesipaji. Abantu abafana nam ke abayiyeki tu into yokubhala imibongo ukuze loo ntlungu ibangelwa zezo zitshanguba ikhe isuke nje kancinci ibaphe umtyhi.
Le ncwadi ibhalwe ngexesha lentlungu engathethekiyo kumntu wonke iCovid-19. Sithe sinemithwalo yethu kakade kwavele kwathi gqi isigebengakazi esishiye amakhaya eziintsalu. Andikwazanga tu ukungaphawuli ngale ntlekele apha, ngethemba lokuba niza kuyonwabela le ncwadi. Makutyiwe ke noko ngoku kudala oku kutya kubondwa.
“Imibongo ezoba imifanekiso-ngqondweni ngobuchule obungaphaya komlinganiselo. Yiva nje imibongo efana nale: NGASESPORWENI EDEAL PARTY, INDODA EHLAMB’ IZITYA, SOZE INDODA INGAKHALI (I) no (II), LIHLE IBHAYI EBUSUKU, IVILA LOMBHALI, EDUTYWA EDOLOPHINI ndibala ntoni na. Mna ndithi intlalo yethu izele zizitshanguba ezifuna ukucocwa. Njengoko le mboni yakwaZizi sel’ iyihlahlile indlela nathi babhali nabafundi masizeke mzekweni, singen’ efolweni sicoce ezi zitshanguba; izitshambuluka ke ngokwasemaMpondweni kuwe Lawundini” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).

Categories: ,

About the author

Madoda Ndlakuse
UMadoda Ndlakuse uzalelwe kwilokishi yaseMdantsane ebutsheni beminyaka yoo1980. Ukhulele eBhayi kwilokishi yaseZwide naseNew Brighton njengokuba ngoku engumhlali waseMotherwell. NguNobalisa,umququzeleli wamaphulo okufundisa,umongi wolwimi lwenkobe nombhali osele…
See More