Nganeno Komlambo Iqhagqiwa

Le ncwadi ikhupha uvimba ovela kwiintsuba zabantwana abaphuma kumakhaya ngamakhaya.
Ngamachule la ekudandalaziseni iimeko zabo zemihla ngemihla. Khawusondele nganeno komlambo iQhagqiwa ufumane isihlalo uchophe ze ufunde le ncwadi. Andiqondi ukuba uya kuzisola ngaphandle kokuba awuthandi ukuphulaphula ilizwi labantwana.
(Ilizwi likaMadoda Ndlakuse – umhleli nombhali waseBhayi)
Uhlobo loncwadi olunqabe kakhulu apho usatshana oluselula lunikwa khona iqonga lokuphalaza imbilini yalo ngale ndlela luziva ngayo. Ingumxube wesiXhosa nesiNgesi nemizobo injalo, ityebe iteketeke; zisikeleni izihlunu eziya kunihluthisa kulo mbengo babhem, mna sendihluthi mpuu.
(Ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi)

Category:

About the author

Madoda Ndlakuse
UMadoda Ndlakuse uzalelwe kwilokishi yaseMdantsane ebutsheni beminyaka yoo1980. Ukhulele eBhayi kwilokishi yaseZwide naseNew Brighton njengokuba ngoku engumhlali waseMotherwell. NguNobalisa,umququzeleli wamaphulo okufundisa,umongi wolwimi lwenkobe nombhali osele…
See More